เวลาเริ่มประหยัดพง.

ตั้งรอบระยะเวลาให้เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่่อมประสิทธิภาพ หากต้องการกลับสู่โหมดถ่ายภาพ ให้ใช้งานกล้อง เช่น กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

 1. MENU(ตั้งค่า) → [เวลาเริ่มประหยัดพง.] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที/10 วินาที

หมายเหตุ

 • ปิดผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
 • ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานจะปิดใช้งานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ขณะที่กำลังชาร์จไฟผ่าน USB
  • ขณะเปิดดูภาพสไลด์โชว์
  • ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • ขณะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือทีวี
  • ขณะที่ตั้งค่า [รีโมทควบคุม IR] ไว้ที่ [เปิด]
  • เมื่อตั้งค่า [รีโมทควบคุมBluetooth] ไว้ที่ [เปิด]