เชื่อมต่อ USB

เลือกวิธีการเชื่อมต่อ USB เมื่อต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เลือก MENU (เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][ปิด] ไว้ล่วงหน้า

  1. MENU(ตั้งค่า) → [เชื่อมต่อ USB] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
ทำการเชื่อมต่อแบบ Mass Storage หรือ MTP โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB อื่น ๆ ที่จะเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10 จะเชื่อมต่อแบบ MTP และสามารถใช้งานฟังก์ชั่นเฉพาะต่าง ๆ ได้
Mass Storage:
ทำการเชื่อมต่อแบบ Mass Storage ระหว่างผลิตภัณฑ์นี้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อื่น ๆ
MTP:
ทำการเชื่อมต่อแบบ MTP ระหว่างผลิตภัณฑ์นี้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อื่น ๆ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10 จะเชื่อมต่อแบบ MTP และสามารถใช้งานฟังก์ชั่นเฉพาะต่าง ๆ ได้
PC รีโมท:
ใช้ Imaging Edge (Remote) เพื่อสั่งงานผลิตภัณฑ์นี้จากคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพและการจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

  • อาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อตั้งค่า [เชื่อมต่อ USB] ไว้ที่ [อัตโนมัติ]