SteadyShot

ตั้งค่าว่าจะใช้ฟังก์ชั่น SteadyShot หรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [SteadyShot] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ใช้ [SteadyShot]
ปิด:
ไม่ใช้ [SteadyShot]
ขอแนะนำให้ท่านตั้ง [ปิด] เมื่อใช้ขาตั้ง ฯลฯ