รีโมทควบคุม IR

ท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้และถ่ายภาพโดยใช้ปุ่ม SHUTTER, ปุ่ม 2SEC (หน่วงชัตเตอร์ 2 วินาที) และปุ่ม START/STOP (หรือปุ่มภาพเคลื่อนไหว (RMT-DSLR2 เท่านั้น)) บนรีโมทคอนโทรลไร้สาย RMT-DSLR1 (แยกจำหน่าย) และ RMT-DSLR2 (แยกจำหน่าย) โปรดดูคำแนะนำการใช้งานสำหรับรีโมทคอนโทรลอินฟราเรดประกอบด้วย

  1. MENU (ตั้งค่า) → [รีโมทควบคุม IR] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ยอมให้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดทำงาน
ปิด:
ไม่ยอมให้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดทำงาน

หมายเหตุ

  • เลนส์หรือเลนส์ฮูดอาจบังเซ็นเซอร์อินฟราเรดระยะไกล ที่เป็นตัวรับสัญญาณ ใช้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดในตำแหน่งที่สัญญาณสามารถไปถึงผลิตภัณฑ์ได้
  • เมื่อตั้ง [รีโมทควบคุม IR] ไว้ที่ [เปิด] ผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงาน ตั้งค่า [ปิด] หลังจากใช้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
  • รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดจะไม่สามารถใช้ได้ขณะตั้งค่า [รีโมทควบคุมBluetooth] เป็น [เปิด]