ตั้งค่า HDMI: ความละเอียด HDMI

เมื่อท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเครื่องทีวี High Definition (HD) ที่ช่องต่อ HDMI ด้วยสาย HDMI (แยกจำหน่าย) ท่านจะสามารถเลือกความละเอียด HDMI ที่ใช้ในการส่งภาพไปยังเครื่องทีวีได้

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][ความละเอียด HDMI] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
ผลิตภัณฑ์จะระบุทีวี HD และตั้งความละเอียดของสัญญาณออกโดยอัตโนมัติ
2160p/1080p:
ส่งสัญญาณออกที่ระดับ 2160p/1080p
1080p:
ส่งสัญญาณออกที่คุณภาพของภาพระดับ HD (1080p)
1080i:
ส่งสัญญาณออกที่คุณภาพของภาพระดับ HD (1080i)

หมายเหตุ

  • หากภาพแสดงอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อใช้การตั้งค่า [อัตโนมัติ] ให้เลือก [1080i], [1080p] หรือ [2160p/1080p] ขึ้นอยู่กับทีวีที่จะเชื่อมต่อ