ตั้งค่า Wi-Fi: กด WPS

หากจุดเชื่อมต่อมีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ท่านสามารถบันทึกจุดเชื่อมต่อลงในผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างง่ายดาย

  1. MENU(เครือข่าย) →[ตั้งค่า Wi-Fi][กด WPS]
  2. กดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนจุดเชื่อมต่อเพื่อที่จะเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

  • [กด WPS] ทำงานเมื่อตั้งค่าความปลอดภัยของจุดเชื่อมต่อไปที่ WPA หรือ WPA2 และจุดเชื่อมต่อรองรับการใช้งานปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) เท่านั้น ถ้าตั้งค่าความปลอดภัยไว้ที่ WEP หรือจุดเชื่อมต่อของท่านไม่ รองรับวิธีการกดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ให้ทำการ [ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ]
  • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นและการตั้งค่าที่ใช้งานได้ของจุดเชื่อมต่อจากคำแนะนำการใช้งานของจุดเชื่อมต่อ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบจุดเชื่อมต่อ
  • อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้หรือระยะการสื่อสารอาจจะสั้นลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม เช่น ชนิดวัสดุของผนังและสิ่งกีดขวาง หรือคลื่นวิทยุระหว่างผลิตภัณฑ์และจุดเชื่อมต่อ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไปที่อื่น หรือขยับผลิตภัณฑ์เข้าใกล้จุดเชื่อมต่อให้มากขึ้น