เวอร์ชั่น

แสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้เมื่อมีการอัปเดต เป็นต้น

รวมทั้งแสดงรุ่นของเลนส์ด้วยถ้าติดเลนส์ที่สามารถใช้ร่วมกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

รุ่นของอะแดปเตอร์แปลงเมาท์จะแสดงในพื้นที่เลนส์ถ้าติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ที่สามารถใช้ร่วมกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

  1. MENU (ตั้งค่า) → [เวอร์ชั่น]

หมายเหตุ

  • การอัปเดตสามารถทำได้เฉพาะเมื่อแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับ (แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่เหลือ 3 แถบ) ขึ้นไป ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอ