การหมุนภาพ (หมุน)

หมุนภาพที่บันทึกไว้ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

  1. แสดงภาพที่จะหมุน จากนั้นเลือก MENU(เล่น) → [หมุน]
  2. กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
    ภาพจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ภาพจะหมุนเมื่อท่านกดที่ตรงกลางปุ่ม
    เมื่อท่านหมุนภาพหนึ่งครั้ง ภาพจะยังคงหมุนอยู่แม้เมื่อปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์แล้ว

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถหมุนภาพเคลื่อนไหวได้
  • ท่านอาจไม่สามารถหมุนภาพที่ถ่ายโดยผลิตภัณฑ์อื่น
  • ขณะดูภาพที่หมุนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาพอาจแสดงในทิศทางเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่้กับซอฟต์แวร์