อุณหภูมิสีช่องมองภาพ

ปรับอุณหภูมิสีของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

  1. MENU (ตั้งค่า) → [อุณหภูมิสีช่องมองภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

-2 ถึง +2:
เมื่อท่านเลือก “-” หน้าจอช่องมองภาพจะเปลี่ยนเป็นสีที่อบอุ่นขึ้น และเมื่อท่านเลือก “+” หน้าจอช่องมองภาพจะเปลี่ยนเป็นสีที่เย็นขึ้น