หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

  • อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาด้วย เป็นรุ่นที่ใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น อย่าเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
  • ใช้อะแดปเตอร์ AC ของแท้ของ Sony เท่านั้น
  • ถ้าหากไฟชาร์จของผลิตภัณฑ์กะพริบขณะกำลังชาร์จ ให้ถอดแบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จออก แล้วใส่แบตเตอรี่ก้อนเดิมนั้นเข้าไปในผลิตภัณฑ์อย่างแน่นหนา ถ้าหากไฟชาร์จกะพริบอีกครั้ง อาจจะแสดงว่าแบตเตอรี่เกิดข้อผิดพลาด หรือท่านได้ใส่แบตเตอรี่ชนิดอื่นนอกเหนือจากชนิดที่ระบุ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เป็นชนิดที่กำหนดหรือไม่
    ถ้าหากแบตเตอรี่เป็นชนิดที่ระบุ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วเปลี่ยนเป็นก้อนใหม่หรือก้อนอื่น พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่เพิ่งใส่เข้าไปนั้นชาร์จได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าแบตเตอรี่ที่เพิ่งใส่เข้าไปชาร์จอย่างถูกต้อง แสดงว่าแบตเตอรี่ก้อนที่ใส่ก่อนหน้านี้อาจชำรุด
  • ถ้าหากไฟชาร์จกะพริบถึงแม้อะแดปเตอร์ ACต่ออยู่กับผลิตภัณฑ์และเต้ารับติดผนัง แสดงว่าการชาร์จยุติชั่วคราวและอยู่ในสถานะเตรียมพร้อม การชาร์จจะหยุดและเข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเหนือช่วงอุณหภูมิใช้งานที่แนะนำ เมื่ออุณหภูมิกลับคืนสู่ช่วงที่เหมาะสม การชาร์จจะดำเนินต่อ และไฟชาร์จจะติดอีกครั้ง ขอแนะนำให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อม 10°C ถึง 30°C