ตั้งค่าถ่ายคร่อม

ท่านสามารถตั้งเวลาในโหมดถ่ายคร่อม และลำดับของการถ่ายคร่อมระดับแสง และการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว

  1. เลือก / (โหมดขับเคลื่อน) ของปุ่มควบคุม → เลือกโหมดถ่ายคร่อม
    • ท่านยังสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อนได้เช่นกัน โดยเลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]
  2. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งเวลาเมื่อถ่ายคร่อม:
ตั้งว่าจะใช้ระบบตั้งเวลาหรือไม่ขณะถ่ายคร่อม นอกจากนี้ยังกำหนดจำนวนวินาทีกว่าที่จะลั่นชัตเตอร์ถ้าใช้ระบบตั้งเวลา
(OFF/2 วินาที/5 วินาที/10 วินาที)
ลำดับถ่ายคร่อม:
ตั้งค่าลำดับของการถ่ายคร่อมระดับแสง และการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว
(0→-→+/-→0→+)