การตั้งภาษา วันที่และเวลา

หน้าจอการตั้งภาษา วันที่ และเวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก ขณะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ หรือเมื่อแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้องคายประจุออกจนหมด

 1. เปิดกล้อง
  หน้าจอตั้งค่าภาษาจะปรากฏขึ้น ตามด้วยหน้าจอตั้งค่าวันที่และเวลา
 2. เลือกภาษา แล้วกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
 3. ตรวจสอบว่าได้เลือก [ตกลง] บนหน้าจอ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
 4. เลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรงที่กลางปุ่ม
 5. เลือกรายการตั้งค่าโดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม หรือโดยหมุนปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
 6. ตั้งค่า [ปรับเวลาฤดูร้อน], [วันที่/เวลา] และ [รูปแบบวันที่] โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
  • เวลาเที่ยงคืนจะแสดงเป็น 12:00 AM และเวลากลางวันจะแสดงเป็น 12:00 PM เมื่อตั้งค่า [วันที่/เวลา]
  • เปลี่ยนค่าโดยใช้ด้านบน/ล่าง เมื่อตั้งค่า [วันที่/เวลา]
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อตั้งค่ารายการอื่น จากนั้นเลือก [ตกลง] แล้วกดที่ตรงกลางปุ่ม

การรักษาวันที่และเวลาเอาไว้

กล้องนี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อยู่ภายในกล้องเพื่อเก็บข้อมูลวันที่และเวลา และการตั้งค่าอื่นๆ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสวิตช์อยู่ หรือได้ชาร์จหรือไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ก็ตาม

หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้อง ให้ใส่แบตเตอรี่เข้ากับกล้องแล้วปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป

ถ้านาฬิกามีการรีเซ็ตทุกครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้องเสื่อมประสิทธิภาพ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ

คำแนะนำ

 • หากต้องการตั้งวันที่และเวลา หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อีกครั้งหลังจากทำการตั้งวันที่และเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก MENU → (ตั้งค่า) → [ตั้ง วันที่/เวลา] หรือ [ตั้งค่าท้องที่]

หมายเหตุ

 • ถ้าการตั้งค่าวันที่และเวลาถูกยกเลิกกลางคัน หน้าจอตั้งค่าวันที่และเวลาจะปรากฏทุกครั้งที่ท่านเปิดกล้อง
 • กล้องนี้ไม่มีระบบสำหรับการใส่วันที่ลงบนภาพถ่าย ท่านสามารถใส่วันที่ลงในภาพถ่าย จากนั้นบันทึกและพิมพ์ได้ โดยใช้ PlayMemories Home (สำหรับ Windows เท่านั้น)