สิทธิ์การใช้งาน

หมายเหตุเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงการใช้งานกับเจ้าของซอฟต์แวร์นั้น ๆ เรามีหน้าที่ที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ ตามคำเรียกร้องของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ สิทธิ์การใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) มีบันทึกอยู่ในหน่วยความจำภายในของผลิตภัณฑ์ของท่าน ทำการเชื่อมต่อแบบ Mass Storage ระหว่างผลิตภัณฑ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ออ่านสิทธิ์การใช้งานในโฟลเดอร์ “PMHOME” - “LICENSE”

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตใช้สิทธิบัตร AVC สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในการ

(i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC (“AVC VIDEO”)

และ/หรือ

(ii) ถอดรหัส AVC VIDEO ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคผ่านกิจกรรมส่วนบุคคลและ/หรือได้รับจากผู้บริการข้อมูลวิดีโอที่ได้รับอนุญาตในการบริการ AVC VIDEO

ไม่อนุญาตและไม่สามารถตีความว่าอนุญาตให้ใช้งานในลักษณะอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานเพื่อการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและเพื่อการค้า และใบอนุญาตได้จาก MPEG LA, L.L.C.

โปรดดูที่ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ซอฟต์แวร์ที่เข้าข่าย GNU GPL/LGPL

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “GPL”) หรือ GNU Lesser General Public License (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “LGPL”) บรรจุอยู่
ทั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิเข้าถึง แก้ไข และเผยแพร่ซ้ำรหัสต้นทางสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์เหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขของ GPL/LGPL ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
รหัสต้นทางมีอยู่บนเว็บ
โปรดใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด
http://oss.sony.net/Products/Linux/
โปรดหลีกเลี่ยงที่จะติดต่อเราเกี่ยวกับเนื้อหาของรหัสต้นฉบับ