ตั้งค่า HDMI: แสดงข้อมูล HDMI

เลือกว่าจะแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลการถ่ายภาพ เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (แยกจำหน่าย)

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][แสดงข้อมูล HDMI] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:

แสดงข้อมูลถ่ายภาพบนหน้าจอทีวี

ภาพที่บันทึกและข้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนหน้าจอทีวี โดยไม่แสดงอะไรบนจอภาพของกล้อง

ปิด:

ไม่แสดงข้อมูลถ่ายภาพบนหน้าจอทีวี

เฉพาะภาพที่บันทึกเท่านั้นที่จะแสดงบนหน้าจอทีวี ขณะที่ภาพที่บันทึกและข้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนจอภาพของกล้อง

หมายเหตุ

  • เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ขณะที่ตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น [ปิด]