ลดตาแดง

เมื่อใช้แฟลช แฟลชจะยิงสองครั้งหรือมากกว่าก่อนถ่ายภาพเพื่อลดตาแดง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ลดตาแดง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แฟลชจะติดเสมอเพื่อลดอาการตาแดง
ปิด:
ไม่ใช้ระบบลดตาแดง

หมายเหตุ

  • ระบบลดตาแดงอาจจะไม่ให้ผลที่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเงื่อนไขต่างๆ เช่น ระยะห่างจากบุคคล หรือบุคคลนั้นได้มองแสงแฟลชก่อนถ่ายภาพหรือไม่