ความเร็วเล่น ช่วง

ตั้งค่าความเร็วการดูภาพสำหรับภาพนิ่งระหว่าง [เล่นภาพต่อเนื่องช่วง]
  1. MENU → (เล่น) → [ความเร็วเล่น ช่วง] → การตั้งค่าที่ต้องการ

คำแนะนำ

  • ท่านยังสามารถเปลี่ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมุนปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุมระหว่าง [เล่นภาพต่อเนื่องช่วง]