แนะนำตั้งค่าระดับแสง

ท่านสามารถตั้งว่าจะแสดงหรือไม่แสดงคำแนะนำเมื่อเปลี่ยนระดับแสง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [แนะนำตั้งค่าระดับแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่แสดงคำแนะนำ
เปิด:
แสดงคำแนะนำ