แสดงระดับเสียง

ตั้งค่าว่าต้องการแสดงระดับเสียงบนหน้าจอหรือไม่

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดงระดับเสียง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงระดับเสียง
ปิด:
ไม่แสดงระดับเสียง

หมายเหตุ

  • กล้องจะไม่แสดงระดับเสียงในกรณีต่อไปนี้:
    • เมื่อตั้ง [การอัดเสียง] ไปที่ [ปิด]
    • เมื่อตั้งค่า DISP (การตั้งค่าแสดงผล) ไปที่ [ไม่แสดงข้อมูล]
    • ระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
  • ระดับเสียงจะแสดงขึ้นเช่นกันขณะที่อยู่ในสถานะพร้อมถ่ายภาพ ในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว