โหมดเครื่องบิน

ขณะที่ท่านอยู่บนเครื่องบินหรือที่อื่น ๆ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการทำงานไร้สายทั้งหมดได้ชั่วคราว รวมถึง Wi-Fi

  1. MENU (เครือข่าย) → [โหมดเครื่องบิน] → ค่าที่ต้องการ
    หากตั้ง [โหมดเครื่องบิน] ไว้ที่ [เปิด] รูปเครื่องบินจะปรากฏบนหน้าจอ