บันทึกภาพนิ่ง

เก็บภาพบรรยากาศที่เลือกในภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดเก็บเป็นภาพนิ่ง อันดับแรกให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว จากนั้นหยุดภาพเคลื่อนไหวไว้ชั่วคราวในระหว่างการแสดงภาพเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่มั่นใจแล้วที่อาจจะพลาดไปขณะถ่ายภาพนิ่ง แล้วจัดเก็บเป็นภาพนิ่ง

  1. แสดงภาพเคลื่อนไหวที่ท่านต้องการจับเป็นภาพนิ่ง
  2. MENU (เล่น) → [บันทึกภาพนิ่ง]
  3. แสดงภาพเคลื่อนไหวและหยุดไว้ชั่วคราว
  4. ค้นหาบรรยากาศที่ต้องการโดยใช้กรอภาพไปข้างหน้าช้าๆ กรอภาพย้อนกลับหลังช้าๆ แสดงเฟรมถัดไป และแสดงเฟรมก่อนหน้า จากนั้นหยุดภาพเคลื่อนไหว
  5. กด (บันทึกภาพนิ่ง) เพื่อเก็บภาพบรรยากาศที่เลือก
    บรรยากาศจะถูกจัดเก็บเป็นภาพนิ่ง