ตั้งค่า Wi-Fi: แสดง MAC address

แสดงที่อยู่ Wi-Fi MAC ของผลิตภัณฑ์นี้

  1. MENU(เครือข่าย) → [ตั้งค่า Wi-Fi][แสดง MAC address]