ชดเชยแสงแฟลช

ปรับปริมาณแสงแฟลชในช่วงระหว่าง –3.0 EV ถึง +3.0 EV การชดเชยแสงแฟลชมีผลต่อปริมาณแสงแฟลชเท่านั้น การชดเชยระดับแสง จะปรับปริมาณแสงแฟลชควบคู่ไปกับการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ชดเชยแสงแฟลช] → ค่าที่ต้องการ
    • หากเลือกค่าสูง (ด้าน +) ระดับแสงแฟลชจะสูงขึ้น หากเลือกค่าต่ำ (ด้าน -) ระดับแสงแฟลชจะต่ำลง

หมายเหตุ

  • [ชดเชยแสงแฟลช] ไม่ทำงานเมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่โหมดต่อไปนี้:
    • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
    • [เลือกบรรยากาศ]
  • หากวัตถุอยู่นอกระยะสูงสุดของแฟลช อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชที่สูงขึ้น (ด้าน +) เนื่องจากปริมาณแสงแฟลชมีจำกัด หากวัตถุอยู่ใกล้มาก อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชที่ลดลง (ด้าน -)
  • ถ้าท่านใส่ฟิลเตอร์ ND ไว้ที่หน้าเลนส์ หรือติดตัวกระจายแสงแฟลชหรือฟิลเตอร์สีที่แฟลช อาจจะไม่ได้ระดับแสงที่เหมาะสมและภาพอาจมืดลงได้ ในกรณีนี้ ให้ปรับค่า [ชดเชยแสงแฟลช] เป็นค่าที่ต้องการ