ตั้งเวลา

ถ่ายภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์ ใช้ระบบตั้งเวลา 5 วินาที/10 วินาที เมื่อท่านกำลังจะถ่ายรูปตัวท่านเอง และใช้ระบบตั้งเวลา 2 วินาที เพื่อลดการสั่นของกล้องที่เกิดจากการกดปุ่มชัตเตอร์

 1. กด / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [ตั้งเวลา]
  • ท่านสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อนได้เช่นกันโดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]
 2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
 3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ
  ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึ้น และกล้องจะทำการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้

รายละเอียดรายการเมนู

โหมดจะกำหนดจำนวนวินาทีที่ต้องการให้กล้องเริ่มทำการถ่ายภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์แล้ว

ตั้งเวลา: 10 วินาที
ตั้งเวลา: 5 วินาที
ตั้งเวลา: 2 วินาที

คำแนะนำ

 • กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง หรือกดปุ่ม / บนปุ่มควบคุมเพื่อหยุดการนับของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • กดปุ่ม / บนปุ่มควบคุม แล้วเลือก (ถ่ายภาพเดี่ยว) เพื่อยกเลิกระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • ตั้ง [สัญญาณเสียง] ไปที่ [ปิด] เพื่อปิดเสียงบีประหว่างการนับถอยหลังของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • หากต้องการใช้ระบบตั้งเวลาถ่ายภาพในโหมดถ่ายคร่อม ให้เลือกโหมดถ่ายคร่อมภายใต้โหมดขับเคลื่อน จากนั้นเลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม][ตั้งเวลาเมื่อถ่ายคร่อม]

หมายเหตุ

 • ระบบตั้งเวลาถ่ายภาพใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • [กีฬา] ภายใต้ [เลือกบรรยากาศ]