ตั้งค่าลายทาง

ตั้งค่าลายทางม้าลาย ซึ่งปรากฏเหนือบางส่วนของภาพถ้าระดับความสว่างของส่วนนั้นตรงกับระดับ IRE ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ ใช้ลายทางม้าลายนี้ ช่วยในการปรับความสว่าง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าลายทาง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสดงลายทาง:
ตั้งค่าว่าต้องการแสดงลายทางม้าลายหรือไม่
ระดับลายทาง:
ปรับระดับความสว่างของลายทางม้าลาย

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถบันทึกค่าเพื่อตรวจสอบระดับแสงที่ถูกต้องหรือระดับแสงจ้า รวมไปถึงระดับความสว่างของ [ระดับลายทาง] การตั้งค่าสำหรับการยืนยันระดับแสงที่ถูกต้องและการยืนยันระดับแสงจ้าถูกบันทึกไว้ที่ [กำหนดเอง1] และ [กำหนดเอง2] ตามลำดับตามค่าเริ่มต้น
  • หากต้องการตรวจสอบระดับแสงที่ถูกต้อง ให้ตั้งค่ามาตรฐานและช่วงสำหรับระดับความสว่าง ลายทางม้าลายจะปรากฏบนพื้นที่ซึ่งอยู่ภายในช่วงที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
  • หากต้องการตรวจสอบระดับแสงจ้า ให้ตั้งค่าระดับความสว่างเป็นค่าต่ำสุด ลายทางม้าลายจะปรากฏเหนือพื้นที่ซึ่งมีระดับความสว่างเท่ากับหรือสูงกว่าค่าที่ท่านตั้งไว้

หมายเหตุ

  • ลายทางม้าลายจะไม่ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI