การดูภาพโดยใช้สไลด์โชว์ (สไลด์โชว์)

เปิดภาพอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

  1. MENU(เล่น) → [สไลด์โชว์] → ค่าที่ต้องการ
  2. เลือก [ตกลง]

รายละเอียดรายการเมนู

เล่นซ้ำ:
เลือก [เปิด] ซึ่งจะแสดงภาพวนไปเรื่อย ๆ หรือ [ปิด] ซึ่งผลิตภัณฑ์จะออกจากสไลด์โชว์เมื่อแสดงภาพทั้งหมดครั้งเดียว.
เวลาแสดงภาพ:
เลือกระยะเวลาแสดงภาพตั้งแต่ [1 วินาที], [3 วินาที], [5 วินาที], [10 วินาที] หรือ [30 วินาที]

หากต้องการออกจากสไลด์โชว์ในระหว่างการแสดงภาพ

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากสไลด์โชว์ ท่านไม่สามารถหยุดสไลด์โชว์ไว้ชั่วคราวได้

คำแนะนำ

  • ระหว่างการดูภาพ ท่านสามารถแสดงภาพถัดไป/ก่อนหน้าได้ โดยกดด้านขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม
  • ท่านสามารถเปิดสไลด์โชว์ เมื่อตั้ง [โหมดดูภาพ] ไว้ที่ [ดูภาพตามวันที่] หรือ [ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิ่ง)] เท่านั้น