การชาร์จไฟจากเต้ารับติดผนัง

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาพร้อมกับกล้อง เพื่อถ่ายภาพและดูภาพ ในขณะได้รับกระแสไฟจากเต้ารับติดผนัง วิธีนี้จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของกล้องได้

 1. ใส่ก้อนแบตเตอรี่ลงในกล้อง
 2. เชื่อมต่อกล้องกับเต้ารับติดผนังด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) และอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย)

หมายเหตุ

 • กล้องจะไม่เปิดใช้งานถ้าไม่มีแบตเตอรี่เหลืออยู่ ใส่แบตเตอร์ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอลงในกล้อง
 • หากท่านใช้กล้องขณะที่กำลังจ่ายไฟจากเต้ารับติดผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอนที่แสดงว่ากำลังจ่ายไฟผ่าน USB () แสดงอยู่บนจอภาพ
 • อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่กำลังชาร์จไฟจากเต้ารับติดผนัง ถ้าท่านถอดแบตเตอรี่ออก กล้องจะปิด
 • อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่าง ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำอาจได้รับความเสียหาย
 • หากกล้องยังคงเปิดอยู่ แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จไฟ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกล้องกับอะแดปเตอร์ AC
 • ในบางสถานการณ์ อาจมีการจ่ายพลังงานเสริมจากแบตเตอรี่แม้ว่าท่านจะใช้อะแดปเตอร์ AC อยู่ก็ตาม
 • อย่าถอดสายไมโคร USB ออกขณะที่กำลังชาร์จไฟจากเต้ารับติดผนัง ก่อนจะถอดสายไมโคร USB ออกให้ปิดสวิตช์กล้องก่อน
 • ระยะเวลาบันทึกภาพต่อเนื่องอาจสั้นลงขณะที่จ่ายพลังงานจากเต้ารับติดผนัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกล้องและแบตเตอรี่
 • เมื่อใช้ที่ชาร์จแบบพกพาเป็นแหล่งพลังงาน ให้ตรวจสอบว่าได้ชาร์จที่ชาร์จจนเต็มแล้วก่อนใช้งาน และควรระมัดระวังพลังงานที่เหลืออยู่ในที่ชาร์จแบบพกพาก่อนใช้งานด้วย