หมายเลขไฟล์

เลือกวิธีกำหนดหมายเลขไฟล์ให้กับภาพนิ่ง

  1. MENU (ตั้งค่า) → [หมายเลขไฟล์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ต่อเนื่อง:
ผลิตภัณฑ์จะกำหนดหมายเลขให้ไฟล์ตามลำดับไปจนถึง "9999" โดยไม่รีเซ็ตหมายเลขใหม่
เริ่มใหม่ :
ผลิตภัณฑ์รีเซ็ตหมายเลขเมื่อบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ใหม่และกำหนดหมายเลขให้ไฟล์โดยเริ่มจาก "0001"
(ในกรณีที่โฟลเดอร์บันทึกมีไฟล์บรรจุอยู่ จะใช้หมายเลขถัดจากหมายเลขสูงสุดหนึ่งหมายเลข)