ตั้งค่า HDMI: ควบคุมสำหรับ HDMI

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับทีวีที่รองรับ “BRAVIA” Sync โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย) ท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้โดยการเล็งรีโมทคอนโทรลของทีวีไปที่ทีวี

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][ควบคุมสำหรับ HDMI] → ค่าที่ต้องการ
  2. เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับทีวีที่รองรับ “BRAVIA” Sync

    สัญญาณเข้าของทีวีจะถูกสลับโดยอัตโนมัติ และภาพในผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงขึ้นที่จอทีวี

  3. กดปุ่ม SYNC MENU บนรีโมทคอนโทรลของทีวี
  4. ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
ปิด:
ท่านไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

หมายเหตุ

  • หากท่านต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับทีวีโดยใช้สาย HDMI รายการเมนูที่สามารถใช้ได้จะมีจำกัด
  • [ควบคุมสำหรับ HDMI] จะใช้ได้เฉพาะกับทีวีที่รองรับ “BRAVIA” Sync เท่านั้น นอกจากนี้ การใช้งาน SYNC MENU ยังแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับทีวีที่ท่านใช้อยู่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มากับเครื่องทีวี
  • หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการเพื่อตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรลของทีวี เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับทีวีของผู้ผลิตรายอื่นโดยใช้การเชื่อมต่อ HDMI ให้เลือก MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][ควบคุมสำหรับ HDMI][ปิด]