สภาพแวดล้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ

ท่านสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์จาก URL ต่อไปนี้:
https://www.sony.net/pcenv/