เครื่องหมายการค้า

 • Memory Stick และ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
 • XAVC S และ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
 • AVCHD และแบบอักษร AVCHD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation
 • Mac เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
 • iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
 • Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
 • DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Living Network Alliance
 • Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
 • คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
 • Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ
 • โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC
 • Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC
 • Wi-Fi โลโก้ Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance
 • เครื่องหมาย N เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ
 • โลโก้และเครื่องหมายคำ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ การใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Corporation เป็นไปโดยได้รับอนุญาตแล้ว
 • QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ Denso Wave Inc.
 • นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น อย่างไรก็ตาม ในคู่มือเล่มนี้อาจไม่ได้มีสัญลักษณ์ ™ หรือ ® กำกับไว้ในทุกที่