ปรับมาตรฐานแสง

ปรับมาตรฐานของกล้องเพื่อให้ได้ค่าระดับแสงที่ถูกต้องสำหรับโหมดวัดแสงแต่ละโหมด

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ปรับมาตรฐานแสง] → โหมดวัดแสงที่ต้องการ
  2. เลือกค่าที่ต้องการเพื่อใช้เป็นค่าวัดแสงมาตรฐาน
    • ท่านสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ -1 EV ถึง +1 EV โดยเปลี่ยนแปลงได้ครั้งละ 1/6 EV

โหมดวัดแสง

ค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้จะถูกนำมาใช้ เมื่อท่านเลือกโหมดวัดแสงต่อไปนี้ใน MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดวัดแสง]

หลายจุด/ กลางภาพ/ จุดเดียว/ เฉลี่ยทั้งหน้าจอ/ ไฮไลท์

หมายเหตุ

  • การชดเชยแสงจะไม่มีผล ถ้าเปลี่ยน [ปรับมาตรฐานแสง]
  • ค่าชดเชยแสงจะถูกล็อคไว้ตามค่าที่ตั้งไว้สำหรับ [จุดเดียว] ระหว่างที่ใช้ AEL เฉพาะจุด
  • ค่ามาตรฐานของ M.M (วัดแสงแบบแมนนวล) จะเปลี่ยนไปตามค่าที่ตั้งไว้ใน [ปรับมาตรฐานแสง]
  • ค่าที่ตั้งไว้ใน [ปรับมาตรฐานแสง] จะถูกบันทึกไว้ในข้อมูล Exif แยกต่างหากจากค่าชดเชยแสง ปริมาณค่าระดับแสงมาตรฐานจะไม่ได้นำไปเพิ่มให้กับค่าชดเชยแสง
  • ถ้าท่านตั้งค่า [ปรับมาตรฐานแสง] ในระหว่างการถ่ายคร่อม จำนวนภาพถ่ายสำหรับการถ่ายคร่อมจะถูกรีเซ็ต