ตั้งค่า HDMI: สลับ 24p/60p (ภาพเคลื่อนไหว) (เฉพาะที่ใช้งานร่วมกับรุ่น 1080 60i ได้)

ท่านสามารถตั้งค่า 1080/24p หรือ 1080/60p เป็นรูปแบบสัญญาณออก HDMI เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [24p 50M ], [24p 60M ] หรือ [24p 100M ]

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][ความละเอียด HDMI][1080p] หรือ [2160p/1080p]
  2. MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][สลับ 24p/60p] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

60p:
ส่งสัญญาณออกภาพเคลื่อนไหวเป็น 60p
24p:
ส่งสัญญาณออกภาพเคลื่อนไหวเป็น 24p

หมายเหตุ

  • ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สามารถตั้งค่าสลับกันได้