วิธีใช้แป้นพิมพ์

เมื่อจำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษรด้วยตัวเอง แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังคีย์ที่ต้องการโดยใช้ปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางเพื่อป้อนค่า

 1. ช่องใส่ข้อความ
  ตัวอักษรที่พิมพ์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
 2. สลับประเภทตัวอักษร
  การกดคีย์แต่ละครั้งจะเป็นการสลับระหว่างพยัญชนะ ตัวเลข และสัญลักษณ์
 3. แป้นพิมพ์
  การกดคีย์แต่ละครั้งจะทำให้อักขระที่ตรงกับคีย์นั้นแสดงขึ้นทีละตัวตามลำดับ

  ตัวอย่างเช่น: ถ้าต้องการใส่ “abd”

  กดคีย์สำหรับ “abc” หนึ่งครั้งเพื่อแสดง “a” → เลือก “”((5) เลื่อนเคอร์เซอร์) แล้วกดคีย์สำหรับ “abc” สองครั้งเพื่อแสดง “b” → กดคีย์สำหรับ “def” หนึ่งครั้งเพื่อแสดง “d”

 4. สิ้นสุด
  สิ้นสุดการใส่ตัวอักษร
 5. ย้ายเคอร์เซอร์
  ย้ายเคอร์เซอร์ในช่องใส่ข้อความไปทางขวาหรือซ้าย
 6. ลบ
  ลบตัวอักษรที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์

 7. สลับตัวอักษรถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

 8. เว้นวรรค
 • ถ้าต้องการยกเลิกการป้อนข้อความ เลือก [ยกเลิก]