ขยายขนาดเริ่มต้น

ตั้งค่ากำลังขยายเริ่มต้น เมื่อแสดงภาพที่ขยายต่างๆ

  1. MENU (เล่น) → [ขยายขนาดเริ่มต้น] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ขนาดปกติ:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายมาตรฐาน
ขนาดล่าสุด:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายก่อนหน้า กำลังขยายก่อนหน้าจะถูกเก็บไว้แม้หลังจากที่ออกจากโหมดซูมดูภาพไปแล้ว