ถ่ายภาพต่อเนื่อง

ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้

 1. เลือก / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
  • ท่านยังสามารถปรับเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องได้เช่นกันโดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]
 2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู

ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+ :
กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุด ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ค้างเอาไว้
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi / ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid/ ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo:
กล้องจะติดตามวัตถุได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะแสดงวัตถุแบบเรียลไทม์ในจอภาพหรือช่องมองภาพระหว่างการถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการปรับโฟกัสและระดับแสงอย่างต่อเนื่องระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้ตั้งค่าต่อไปนี้
  • [โหมดโฟกัส]: [AF ต่อเนื่อง]
  • [AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์]: [ปิด] หรือ [อัตโนมัติ]

หมายเหตุ

 • ความเร็วในการถ่ายภาพระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องจะช้าลง เมื่อตั้งค่า [ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ] ไว้ที่ [ปิด] ในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi], [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo]
 • เมื่อค่า F มากกว่า F11 ในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+], [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid] กล้องจะล็อคโฟกัสไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรก
 • วัตถุจะไม่แสดงแบบเรียลไทม์บนจอภาพหรือช่องมองภาพ เมื่อถ่ายภาพในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+]
 • การถ่ายภาพต่อเนื่องใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [เลือกบรรยากาศ] และเลือกบรรยากาศอื่นที่ไม่ใช่ [กีฬา]
  • ตั้ง [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว้ที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้: [สีเดียวโทนเข้ม]
  • [DRO/ออโต้ HDR] ถูกตั้งไว้ที่ [ออโต้ HDR]
  • [ISO] ถูกตั้งไว้ที่ [NR แบบหลายภาพ]
 • ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลงเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช