เครื่องชาร์จ USB

ตั้งว่าจะจ่ายพลังงานผ่านสายไมโคร USB หรือไม่เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB

  1. MENU (ตั้งค่า) → [เครื่องชาร์จ USB] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
จ่ายพลังงานให้ผลิตภัณฑ์ผ่านสายไมโคร USB เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปิด:
ไม่จ่ายพลังงานให้ผลิตภัณฑ์ผ่านสายไมโคร USB เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถ้าท่านใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาด้วย จะมีการจ่ายพลังงานแม้เมื่อเลือก [ปิด] ไว้


การทำงานที่สามารถใช้ได้ขณะจ่ายไฟเลี้ยงผ่านสาย USB

ตารางต่อไปนี้แสดงการทำงานที่สามารถใช้ได้/ไม่สามารถใช้ได้ขณะจ่ายไฟเลี้ยงผ่านสาย USB
เครื่องหมายถูกจะระบุการทำงานที่สามารถใช้ได้ และ “―” จะระบุการทำงานที่ไม่สามารถใช้ได้

การทำงาน สามารถใช้ได้/ไม่สามารถใช้ได้
การถ่ายภาพ
การเปิดดูภาพ
การเชื่อมต่อ Wi-Fi/NFC/Bluetooth
การชาร์จแบตเตอรี่
การเปิดใช้งานกล้องโดยไม่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่

หมายเหตุ

  • ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในผลิตภัณฑ์เพื่อจ่ายพลังงานผ่านสาย USB