ตั้งค่า USB LUN

เพิ่มระดับความเข้ากันได้โดยจำกัดฟังก์ชั่นของการเชื่อมต่อ USB

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า USB LUN] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หลายตัว:
โดยปกติจะใช้ [หลายตัว]

ตัวเดียว:
ตั้งค่า [ตั้งค่า USB LUN] ไปที่ [ตัวเดียว] เฉพาะเมื่อทำการเชื่อมต่อไม่ได้เท่านั้น