การลบภาพที่เลือกไว้หลายภาพ (ลบ)

ท่านสามารถลบภาพที่เลือกได้หลายภาพ เมื่อลบภาพออกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ยืนยันภาพที่จะลบไว้ก่อนล่วงหน้า

  1. MENU(เล่น) → [ลบ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หลายภาพ:
ลบภาพที่เลือก

(1) เลือกภาพที่ต้องการลบ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม เครื่องหมาย จะแสดงอยู่ในช่องกาเครื่องหมาย ยกเลิกการเลือกโดยกดตรงกลางปุ่มอีกครั้ง เพื่อนำเครื่องหมาย ออก

(2) หากต้องการลบภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1)

(3) MENU[ตกลง]

ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้:
ลบทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือก
ทั้งหมดของวันที่นี้:
ลบภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เลือก
ภาพทั้งหมดยกเว้นภาพนี้:
ลบภาพทั้งหมดในกลุ่มยกเว้นภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมดในกลุ่มนี้:
ลบทุกภาพในกลุ่มที่เลือก

คำแนะนำ

  • ทำการ [ฟอร์แมต] เพื่อลบภาพทั้งหมด รวมถึงภาพที่ป้องกันไว้
  • หากต้องการให้แสดงโฟลเดอร์หรือวันที่ที่ต้องการ ให้เลือกโฟลเดอร์หรือวันที่ที่ต้องการระหว่างที่กำลังแสดงภาพโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
    ปุ่ม (ดัชนีภาพ) → เลือกแถบด้านซ้ายโดยใช้ปุ่มควบคุม → เลือกโฟลเดอร์หรือวันที่ที่ต้องการโดยใช้ด้านบน/ล่าง ของปุ่มควบคุม
  • หากท่านเลือกกลุ่มใน [หลายภาพ] ภาพทั้งหมดในกลุ่มจะถูกลบ เพื่อเลือกและลบภาพที่เจาะจงภายในกลุ่ม ดำเนินการ [หลายภาพ] ขณะที่กำลังแสดงภาพภายในกลุ่ม

หมายเหตุ

  • ภาพที่ป้องกันไว้จะไม่สามารถลบได้
  • รายการเมนูที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [โหมดดูภาพ] และเนื้อหาที่เลือก