คุณภาพการแสดงผล

ท่านสามารถเปลี่ยนคุณภาพการแสดงผล

  1. MENU(ตั้งค่า) → [คุณภาพการแสดงผล] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

สูง:
แสดงผลด้วยคุณภาพสูง

ปกติ:
แสดงผลด้วยคุณภาพมาตรฐาน

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้ง [สูง] ไว้ จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากกว่าเมื่อตั้ง [ปกติ] ไว้
  • เมื่ออุณหภูมิของกล้องเพิ่มสูงขึ้น การตั้งค่าอาจจะล็อคไว้ที่ [ปกติ]