ตั้งค่า Wi-Fi: รีเซ็ต SSID/รหัสลับ

ผลิตภัณฑ์นี้แบ่งปันข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] และ [การเชื่อมต่อ] ภายใต้ [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] กับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ ถ้าต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ ให้รีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อ

  1. MENU(เครือข่าย) → [ตั้งค่า Wi-Fi][รีเซ็ต SSID/รหัสลับ][ตกลง]

หมายเหตุ

  • หากท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนหลังจากรีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องตั้งค่าให้กับสมาร์ทโฟนอีกครั้ง