ตั้งค่า HDMI: ควบคุม REC (ภาพเคลื่อนไหว)

หากท่านเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอก ท่านสามารถใช้กล้องสั่งงานเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นจากระยะไกลให้เริ่ม/หยุดการบันทึก

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][ควบคุม REC] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
กล้องสามารถส่งคำสั่งบันทึกไปยังเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอก
กล้องกำลังส่งคำสั่งบันทึกไปยังเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอก
ปิด:
กล้องไม่สามารถส่งคำสั่งไปยังเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกให้เริ่ม/หยุดการบันทึก

หมายเหตุ

  • ใช้งานได้สำหรับเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกที่สนับสนุน [ควบคุม REC]
  • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่น [ควบคุม REC] ให้ตั้งโหมดถ่ายภาพเป็น (ภาพเคลื่อนไหว)
  • เมื่อตั้ง [สัญญาณออก TC] ไว้ที่ [ปิด] ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น [ควบคุม REC]
  • แม้เมื่อ ปรากฏขึ้น เครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหรือสถานะของเครื่องบันทึก/เครื่องเล่น ตรวจสอบว่าเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกทำงานถูกต้องหรือไม่ก่อนใช้งาน