การเปลี่ยนฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนชั่วคราว (การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน)

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้กับปุ่มหมุนและปุ่มควบคุม และบันทึกการตั้งค่าได้สูงสุดถึงสามการตั้งค่าเป็น “ปุ่มหมุนของฉัน” ท่านสามารถเรียกใช้ หรือเปลี่ยนการตั้งค่า “ปุ่มหมุนของฉัน” ที่บันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็วโดยกดคีย์กำหนดเองที่ท่านกำหนดไว้ล่วงหน้า

การบันทึกฟังก์ชั่นเป็น “ปุ่มหมุนของฉัน”

บันทึกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการกำหนดให้กับปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมเป็น [ปุ่มหมุนของฉัน 1] ผ่าน [ปุ่มหมุนของฉัน 3]

 1. MENU →(ตั้งค่ากล้อง2) → [การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน].
 2. เลือกปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุมสำหรับ (ปุ่มหมุนของฉัน 1) แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุม
 3. เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการเพื่อกำหนดโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุม

  • เลือก “--” (ไม่ได้ตั้งค่า) สำหรับปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุมที่ท่านไม่ต้องการกำหนดฟังก์ชั่นใด ๆ
 4. หลังจากท่านเลือกฟังก์ชั่นสำหรับปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมทั้งหมดใน (ปุ่มหมุนของฉัน 1) โดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 แล้ว ให้เลือก [ตกลง]

  การตั้งค่าสำหรับ (ปุ่มหมุนของฉัน 1) จะถูกบันทึก

  • หากท่านต้องการบันทึก (ปุ่มหมุนของฉัน 2) และ (ปุ่มหมุนของฉัน 3) ด้วยเช่นกัน ให้ปฏิบัติตามกระบวนการเดียวกันกับที่อธิบายไว้ข้างต้น


การกำหนดคีย์เพื่อเรียกใช้ “ปุ่มหมุนของฉัน”

กำหนดคีย์กำหนดเองเพื่อเรียกใช้การตั้งค่า “ปุ่มหมุนของฉัน” ที่บันทึกไว้

 1. MENU →(ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → เลือกคีย์ที่ท่านต้องการเพื่อเรียกใช้ “ปุ่มหมุนของฉัน”
 2. เลือกตัวเลขของการตั้งค่า “ปุ่มหมุนของฉัน” ที่ท่านต้องการเรียกใช้ หรือรูปแบบสำหรับการเปลี่ยน “ปุ่มหมุนของฉัน”


รายละเอียดรายการเมนู

ปุ่มหมุน 1 ระหว่างค้าง /ปุ่มหมุน 2 ระหว่างค้าง/ปุ่มหมุน 3 ระหว่างค้าง:
ขณะท่านกดคีย์ค้างไว้ ฟังก์ชั่นที่ท่านบันทึกใน [การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน] จะถูกกำหนดให้กับปุ่มหมุน/ปุ่มควบคุม
ปุ่มหมุนฉัน 1→2→3 :
แต่ละครั้งที่ท่านกดคีย์ ฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนในลำดับต่อไปนี้: “ฟังก์ชั่นปกติ → ฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนของฉัน 1 → ฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนของฉัน 2 → ฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนของฉัน 3 → ฟังก์ชั่นปกติ”
ปุ่มหมุนฉัน 1 ที่ปิดเปิด /ปุ่มหมุนฉัน 2 ที่ปิดเปิด/ปุ่มหมุนฉัน 3 ที่ปิดเปิด:
ฟังก์ชั่นที่บันทึกโดยใช้ [การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน] ยังคงอยู่ แม้เมื่อท่านไม่ได้กดคีย์ค้างไว้ กดคีย์อีกครั้งเพื่อกลับไปยังฟังก์ชั่นปกติ


การถ่ายภาพขณะเปลี่ยน “ปุ่มหมุนของฉัน”

ระหว่างถ่ายภาพ ท่านสามารถเรียกใช้ “ปุ่มหมุนของฉัน” โดยใช้คีย์กำหนดเอง และถ่ายภาพขณะที่ท่านเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพโดยหมุนปุ่มหมุน/ปุ่มควบคุม


ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชั่นที่เรียงอยู่ด้านล่างถูกบันทึกไปยัง “ปุ่มหมุนของฉัน” และ [ปุ่มหมุนฉัน 1→2→3] ถูกกำหนดเป็นปุ่ม C1 (กำหนดเอง 1)

ปุ่มหมุนของฉัน 1 ปุ่มหมุนของฉัน 2 ปุ่มหมุนของฉัน 3
ปุ่มควบคุม ISO Tv สร้างสรรค์ภาพถ่าย
ปุ่มหมุน Av สมดุลย์แสงสีขาว เอฟเฟ็คของภาพ
 1. กดปุ่ม C1 (กำหนดเอง 1)

  ฟังก์ชั่นที่บันทึกเป็น [ปุ่มหมุนของฉัน 1] จะถูกกำหนดให้กับปุ่มควบคุม/ปุ่มหมุน

  • ไอคอนที่แสดงด้านล่างจะปรากฏในส่วนล่างของหน้าจอ

 2. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่า ISO และหมุนปุ่มหมุนเพื่อกำหนดค่ารูรับแสง
 3. กดปุ่ม C1 อีกครั้ง ฟังก์ชั่นที่บันทึกเป็น [ปุ่มหมุนของฉัน 2] จะถูกกำหนดให้กับปุ่มควบคุม/ปุ่มหมุน
 4. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ และหมุนปุ่มหมุนเพื่อตั้งค่า [สมดุลย์แสงสีขาว]
 5. กดปุ่ม C1 อีกครั้ง และเปลี่ยนค่าการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชั่นที่บันทึกไปยัง [ปุ่มหมุนของฉัน 3]
 6. กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า “ปุ่มหมุนของฉัน” ที่ทุก ๆ ปุ่มหมุน/ปุ่มควบคุมถูกตั้งค่าไว้ที่ [ไม่ได้ตั้งค่า] จะไม่ถูกเรียกใช้เมื่อท่านกดคีย์กำหนดเอง นอกจากนี้ยังถูกข้ามใน [ปุ่มหมุนฉัน 1→2→3]
 • แม้เมื่อปุ่มหมุน/ปุ่มควบคุมถูกล็อคไว้โดยใช้ฟังก์ชั่น [ล็อคปุ่มหมุน/วงล้อ] ปุ่มจะปลดล็อคชั่วคราวเมื่อเรียกใช้ “ปุ่มหมุนของฉัน”