คร่อมสมดุลย์สีขาว

ถ่ายภาพทั้งหมดสามภาพ โดยให้แต่ละภาพมีโทนสีต่างกันตามการตั้งค่าที่เลือกไว้สำหรับสมดุลแสงสีขาว อุณหภูมิสี และฟิลเตอร์สี

  1. เลือก / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [คร่อมสมดุลย์สีขาว]
    • ท่านสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อนได้เช่นกันโดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

คร่อมสมดุลย์แสงสีขาว: Lo:
บันทึกภาพติดต่อกันสามภาพที่มีสมดุลแสงสีขาวแตกต่างกันเล็กน้อย (อยู่ภายในช่วง 10MK-1*)
คร่อมสมดุลย์แสงสีขาว: Hi:
บันทึกภาพติดต่อกันสามภาพที่มีสมดุลแสงสีขาวแตกต่างกันเล็กน้อย (อยู่ภายในช่วง 20MK-1*)

* MK-1 คือหน่วยที่แสดงถึงความสามารถของฟิลเตอร์แปลงอุณหภูมิสี และจะแสดงค่าเดียวกันนี้ในหน่วย "ไมเรด"

หมายเหตุ

  • ภาพสุดท้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัติ