จังหวะส.เสียงออก

ท่านสามารถตั้งค่าระบบลดเสียงสะท้อนระหว่างการตรวจสอบเสียงและป้องกันความคลาดเคลื่อนที่ไม่ต้องการระหว่างภาพวิดีโอและเสียงขณะส่งสัญญาณออก HDMI

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [จังหวะส.เสียงออก] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ไลฟ์:
ส่งสัญญาณเสียงออกโดยไม่มีการหน่วงเวลา เลือกค่านี้หากความคลาดเคลื่อนของเสียงเป็นปัญหาขณะเฝ้าฟังเสียง
ลิปซิงค์:
ส่งสัญญาณออกภาพและเสียงให้ตรงกัน เลือกค่านี้เพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนอันไม่พึงประสงค์ระหว่างสัญญาณภาพและเสียง

หมายเหตุ

  • การใช้ไมโครโฟนภายนอกอาจทำให้เกิดการหน่วงเวลาเล็กน้อย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มากับไมโครโฟน