ตั้งค่า SteadyShot

ท่านสามารถถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า SteadyShot ที่เหมาะกับเลนส์ที่ใส่ได้

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2)[SteadyShot][เปิด]
  2. [ตั้งค่า SteadyShot][ปรับค่า SteadyShot] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
ใช้งานฟังก์ชั่น SteadyShot โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ได้รับจากเลนส์ที่ใส่
แมนนวล:
ทำฟังก์ชั่น SteadyShot ตามความยาวโฟกัสที่ตั้งไว้โดยใช้ [ค.ยาวโฟกัส SteadyS.] (8mm-1000mm)
  • ตรวจสอบดัชนีความยาวโฟกัส (A) และตั้งค่าความยาวโฟกัส

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่น SteadyShot อาจทำงานได้ไม่เต็มที่ในกรณีที่เพิ่งเปิดสวิตช์กล้อง หลังจากที่เพิ่งหันกล้องไปทางวัตถุ หรือเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดโดยไม่กดลงครึ่งหนึ่งก่อน
  • เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชั่น SteadyShot แล้วเพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติในขณะถ่ายภาพได้
  • [ตั้งค่า SteadyShot] จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อ MENU (ตั้งค่ากล้อง2)[SteadyShot] ถูกตั้งค่าไว้ที่ [ปิด]
  • เมื่อกล้องไม่สามารถรับข้อมูลความยาวโฟกัสจากเลนส์ได้ ฟังก์ชั่น SteadyShot จะทำงานไม่ถูกต้อง ตั้ง [ปรับค่า SteadyShot] ไปที่ [แมนนวล] และตั้ง [ค.ยาวโฟกัส SteadyS.] ให้ตรงกับเลนส์ที่ใช้ ค่าที่ตั้งไว้ในปัจจุบันของความยาวโฟกัส SteadyShot จะแสดงขึ้นที่ด้านข้าง
  • เมื่อใช้เลนส์ SEL16F28 (แยกจำหน่าย) ที่มีเทเลคอนเวอเตอร์ ฯลฯ ให้ตั้ง [ปรับค่า SteadyShot] ไปที่ [แมนนวล] และตั้งความยาวโฟกัส
  • เมื่อตั้งค่า [SteadyShot] ไว้ที่ [เปิด]/[ปิด] การตั้งค่า SteadyShot ของกล้องและเลนส์จะเปลี่ยนพร้อมกัน
  • ถ้าติดเลนส์ที่มีสวิตช์ SteadyShot จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวได้โดยต้องใช้สวิตช์ที่เลนส์เท่านั้น ท่านไม่สามารถสลับการตั้งค่าด้วยกล้องได้