จอภาพ/แผ่นสัมผัส

การใช้งานแบบสัมผัส เมื่อถ่ายภาพด้วยจอภาพจะเรียกว่า "การใช้งานหน้าจอสัมผัส" และการใช้งานแบบสัมผัส เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพจะเรียกว่า "การใช้งานแผงสัมผัส" คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้งานการใช้งานหน้าจอสัมผัสหรือการใช้งานแผงสัมผัส

  1. MENU (ตั้งค่า) → [จอภาพ/แผ่นสัมผัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

จอภาพ+แผ่นสัมผัส:
เปิดใช้งานการใช้งานหน้าจอสัมผัส เมื่อถ่ายภาพด้วยจอภาพ และการใช้งานแผงสัมผัส เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ
จอภาพสัมผัสเท่านั้น:
เปิดใช้งานเฉพาะการใช้งานหน้าจอสัมผัส เมื่อถ่ายภาพด้วยจอภาพ
แผ่นสัมผัสเท่านั้น:
เปิดใช้งานเฉพาะการใช้งานแผงสัมผัส เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ