ปุ่ม DISP (จอ/ช่องมองภาพ)

ให้ท่านตั้งค่าโหมดแสดงหน้าจอที่สามารถเลือกได้โดยใช้ DISP (การตั้งค่าแสดงผล) ในโหมดถ่ายภาพ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ปุ่ม DISP][จอ] หรือ [ช่องมองภาพ] → ค่าที่ต้องการ → [ตกลง]
    รายการที่มีเครื่องหมาย จะใช้งานได้

รายละเอียดรายการเมนู

ตัวแสดงกราฟิก :
แสดงข้อมูลถ่ายภาพพื้นฐาน แสดงความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงด้วยภาพกราฟฟิก
แสดงข้อมูลทั้งหมด :
แสดงข้อมูลถ่ายภาพ
ไม่แสดงข้อมูล :
ไม่แสดงข้อมูลถ่ายภาพ
ฮิสโตแกรม :
แสดงการกระจายของความสว่างด้วยภาพกราฟฟิก
ระดับ :
แสดงว่ากล้องอยู่ในแนวระดับหรือไม่ ทั้งในแนวหน้า-หลัง (A) และแนวนอน (B) เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ระดับกับแนวใดแนวหนึ่ง ตัวแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

สำหรับช่องมองภาพ*:

แสดงข้อมูลการถ่ายภาพบนจอภาพเท่านั้น ไม่แสดงวัตถุ การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าแสดงผลสำหรับการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

ปิดหน้าจอ*:

ปิดจอภาพทุกครั้งเมื่อถ่ายภาพ ท่านสามารถใช้จอภาพได้เมื่อเปิดดูภาพหรือใช้งาน MENU การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าแสดงผลสำหรับการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

*โหมดหน้าจอเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะในการตั้งค่าสำหรับ [จอ] เท่านั้น

หมายเหตุ

  • หากท่านเอียงผลิตภัณฑ์ไปด้านหน้าหรือด้านหลังอย่างมาก ความคลาดเคลื่อนในแนวระดับจะมากขึ้นด้วย
  • ผลิตภัณฑ์อาจมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อนเกือบถึง ±1° แม้ว่าจะได้ทำการแก้ไขความเอียงตามแนวระดับแล้วก็ตาม