ตั้งค่าสโลและควิก

ท่านสามารถบันทึกช่วงเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น) หรือบันทึกปรากฏการณ์ระยะยาวไว้เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบบีบอัด (การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบควิกโมชั่น) ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถบันทึกภาพการแข่งขันกีฬาที่ดุเดือด ช่วงเวลาที่นกกำลังเริ่มกางปีกบิน ดอกไม้ที่กำลังบาน และภาพก้อนเมฆหรือกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เสียงจะไม่ถูกบันทึก

 1. เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (สโลและควิกโมชั่น)
 2. เลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [โหมดรับแสง] → และเลือกการตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น ที่ต้องการ ( โปรแกรมอัตโนมัติิ, กำหนดค่ารูรับแสง, กำหนดชัตเตอร์สปีด หรือ ปรับระดับแสงเอง)
 3. เลือก MENU →(ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าสโลและควิก] และเลือกการตั้งค่าที่ต้องการสำหรับ [ตั้งค่าการบันทึก] และ [อัตราเฟรม]
 4. กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่มการบันทึกภาพ
  • กดปุ่ม MOVIE อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งค่าการบันทึก:
เลือกอัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหว
อัตราเฟรม:
เลือกอัตราเฟรมของการถ่ายภาพ

ความเร็วในการแสดงภาพ

ความเร็วในการแสดงภาพจะแตกต่างกันไปตามรายการด้านล่างนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ [ตั้งค่าการบันทึก] และ [อัตราเฟรม] ที่กำหนด

เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ NTSC

อัตราเฟรม ตั้งค่าการบันทึก
24p 30p 60p
120fps ช้า 5 เท่า ช้า 4 เท่า -
60fps ช้า 2.5 เท่า ช้า 2 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ
30fps ช้า 1.25 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ เร็ว 2 เท่า
15fps เร็ว 1.6 เท่า เร็ว 2 เท่า เร็ว 4 เท่า
8fps เร็ว 3 เท่า เร็ว 3.75 เท่า เร็ว 7.5 เท่า
4fps เร็ว 6 เท่า เร็ว 7.5 เท่า เร็ว 15 เท่า
2fps เร็ว 12 เท่า เร็ว 15 เท่า เร็ว 30 เท่า
1fps เร็ว 24 เท่า เร็ว 30 เท่า เร็ว 60 เท่า

เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ PAL

อัตราเฟรม ตั้งค่าการบันทึก
25p 50p
100fps ช้า 4 เท่า -
50fps ช้า 2 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ
25fps ความเร็วปกติในการแสดงภาพ เร็ว 2 เท่า
12fps เร็ว 2.08 เท่า เร็ว 4.16 เท่า
6fps เร็ว 4.16 เท่า เร็ว 8.3 เท่า
3fps เร็ว 8.3 เท่า เร็ว 16.6 เท่า
2fps เร็ว 12.5 เท่า เร็ว 25 เท่า
1fps เร็ว 25 เท่า เร็ว 50 เท่า
 • เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [120fps]/[100fps] ท่านจะไม่สามารถตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [60p]/[50p] ได้

หมายเหตุ

 • ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น ความเร็วชัตเตอร์จะเร็วขึ้นและค่าระดับแสงที่ได้อาจไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ให้ลดค่ารูรับแสง หรือปรับค่าความไวแสง ISO ให้สูงขึ้น
 • ในการประมาณเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้ โปรดดูที่ “ระยะเวลาทบีั่นทึกไดข้ องภาพเคลอื่ นไหว”
 • อัตราบิตของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [อัตราเฟรม] และ [ตั้งค่าการบันทึก]
 • ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกในรูปแบบ XAVC S HD
 • ระหว่างที่ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
  • [TC Run] ภายใต้ [ตั้งค่า TC/UB]
  • [สัญญาณออก TC] ภายใต้ [ตั้งค่า HDMI]
  • [เลือกส.ออก 4K]