ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน

กำหนดเงื่อนไขในการเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน

  1. MENU (เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน:
ตั้งค่าว่าจะเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนโดยใช้ Wi-Fi หรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])
การเชื่อมต่อ:
แสดง QR code หรือ SSID ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน
ถูกเชื่อมต่อตลอดเวลา:
ตั้งค่าว่าจะยังคงเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนต่อไปหรือไม่ หากตั้งค่ารายการนี้ไว้ที่ [เปิด]เมื่อท่านเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน กล้องจะคงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา หากตั้งค่าไว้ที่ [ปิด] กล้องจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเฉพาะเมื่อทำขั้นตอนการเชื่อมต่อเท่านั้น

หมายเหตุ

  • หากตั้งค่า [ถูกเชื่อมต่อตลอดเวลา] ไว้ที่ [เปิด] การใช้กำลังไฟจะมากกว่าเมื่อตั้งค่าไว้ที่ [ปิด]