แก้ไขชื่ออุปกรณ์

ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct หรือ Bluetooth ได้

  1. MENU (เครือข่าย)[แก้ไขชื่ออุปกรณ์]
  2. เลือกช่องใส่ข้อความ จากนั้นใส่ชื่ออุปกรณ์→[ตกลง]